پرداخت

تمامی پرداخت های این سامانه تحت حمایت و ضمانت شرکت آژانس کنکور می باشد.